Az egyesület

/Az egyesület
Az egyesület 2013-09-30T21:52:30+02:00

ALAPSZABÁLY

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1. Az egyesület neve:                    Gaál István Egyesület

2. Az egyesület székhelye:             3102 Salgótarján, Petőfi út 74.

Az egyesület demokratikus, önkormányzati elven működő kulturális érdekvédelmi társadalmi szervezet.
Az egyesület jogi személy.


II.

AZ EGYESÜLET CÉLJAI ÉS FELADATAI

3. Az Egyesület kiemelt működési céljai: a névadó Gaál István Kossuth-díjas filmrendező szellemi örökségének ápolása. Fotó- és filmművészeti, irodalmi, történelmi, művészettörténeti, képző-és iparművészeti, természettudományi, néprajzi tárgyú előadások, továbbképzések, kiállítások, konferenciák, nyári táborok és foglalkozások, felolvasóestek, fórumok, pályázatok megszervezése és lebonyolítása. Sport, turisztikai és szabadidős rendezvények és versenyek megszervezése és lebonyolítása. Az Egyesület céljaihoz, tevékenységéhez kapcsolódó filmek, könyvek és egyéb kiadványok megjelentetése és terjesztése. Tudományos publikációk megjelentetéséhez kapcsolódó szakmai munkák elvégzése, pl.: rajzok, fotók, felmérések és egyéb dokumentációk, szakvélemények elkészítése, kiállítások rendezése. Hasonló célokra szerveződött hazai és nemzetközi szervezetekkel való gyümölcsöző kapcsolat kiépítése.

III.

AZ EGYESÜLET TAGJAI

4. Az egyesület tagja lehet minden olyan magánszemély, jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, aki elfogadja az egyesület alapszabályát, vállalja, hogy részt vesz az egyesület működésében, vállalja a tagdíjfizetési kötelezettséget és a taggyűlés felveszi őt a tagok sorába.

5. A tagok főbb jogai és kötelezettségei:

5.1.Az egyesület tagja jogosult:

a)       A taggyűlés munkájában személyesen részt venni, annak összehívását az ok és cél megnevezésével kezdeményezni.

b)      Az egyesület tevékenységében és rendezvényein részt venni.

c)       Választhat és választható az egyesület szerveibe.

d)      Észrevételt, javaslatot tehet, véleményt nyilváníthat az egyesületet érintő bármely kérdésben, valamint szerveinek működésével kapcsolatban.

e)       Az egyesület, vagy valamely szervének törvénysértő határozatát – a tudomására jutástól számítottan 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja.

f)        Igényelheti az egyesületi szakemberek segítségét.

g)      Részesülhet az egyesület nyújtotta kezdeményekben.

h)       Igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait.

i)

5.2.Az egyesület tagja köteles:

a)       Az alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek eleget tenni.

b)      A szervezeti életben legjobb tudomása szerint részt venni, tisztségére való megválasztása esetén ezt a legjobb képessége szerint ellátni.

c)       Tevékenységével az alapszabály által meghatározott célkitűzések megvalósulását elősegíteni.

d)      Az egyesület vagyonát megóvni, a vállalt tagsági díjat rendszeresen megfizetni.


IV.

A TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE

6. A tagság önkéntes

A tagfelvételt kérő kitölti a belépési nyilatkozatot és azt a vezetőséghez eljuttatja.

A tagfelvételről –nyílt szavazással- az egyesület taggyűlése dönt.

A tagsági viszony megszűnik:
A kilépés írásbeli bejelentésével.
A tag halálával.

V.

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

7. A taggyűlés: az egyesület nyilvántartott tagjainak az összességéből áll, az egyesület legfőbb szerve.

A taggyűlést szükség szerint, de legalább évente össze kell hívni.

A taggyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.
A taggyűlés a határozatait egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza meg.

A taggyűlés kizárólagos hatásköréhez tartozik:
Az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, feloszlásának a kimondása.
Az alapszabály megállapítása és módosítása.
Az egyesület elnökének és titkárának nyílt szavazás útján történő megválasztása.
Az egyesület elnökének és titkárának felmentése, e személyek lemondásának tudomásul vétele.
A vezetőség éves beszámolójának megvitatása, elfogadása.
A gazdasági felelős által előkészített költségvetés-tervezet alapján az évi költségvetés meghatározása.
Döntéshozatal mindazon felmerülő kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A VEZETŐSÉG

8. A vezetőség az egyesület végrehajtó és ügyintéző szerve, amely gondoskodik a taggyűlés határozatainak a végrehajtásáról, valamint biztosítja az ülések közti időszakban az egyesületi munka folytonosságát.
A vezetőség a taggyűlés által nyílt szavazással határozatlan időre megválasztott kettő tisztségviselőből áll, tagjai: az elnök és a titkár. A vezetőség tagjai csak büntetlen előéletűek lehetnek.
A vezetőség feladatai:

a)       szervezi és irányítja az egyesület munkáját

b)      tevékenységéről a taggyűlést rendszeresen tájékoztatja

c)       elkészíti a vezetőség éves beszámolóját.

d)      összehívja és előkészíti a Taggyűlés üléseit, elkészíti az ülések beszámolóját

A vezetőség szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik.

A vezetőségi ülés akkor határozatképes, ha azon mindkét tag jelen van.

A vezetőség a határozatait egyhangú döntéssel és nyílt szavazással hozza meg.

AZ EGYESÜLET ELNÖKE

9. Az egyesület elnöke az egyesület törvényes képviseletét látja el a más társadalmi szervezetekkel, természetes és jogi személyekkel való kapcsolattartásban, valamint a hatóságok előtti eljárásban.

Az egyesület titkárával együtt rendelkezik az egyesületi bankszámla felett.

Az elnök feladatai:

a)       szervezi az egyesület munkáját, a taggyűlési határozatok végrehajtását.

b)      felelős az egyesület törvényes és alapszabályszerű működéséért.

c)       vezeti a taggyűlést és a vezetőségi ülést.

d)      szerződéseket és megállapodásokat köthet az egyesület nevében.

e)       ellenőrzi az egyesület gazdálkodását, utalványozási jogokat gyakorol.

f)        gyakorolja a hatáskörébe utalt munkáltatói jogokat.

Az elnököt akadályoztatása esetén az egyesület titkára helyettesíti.

AZ EGYESÜLET TITKÁRA, A GAZDASÁGI FELELŐSE


10. Az egyesület titkára végzi az egyesület adminisztrációs tevékenységét.

A titkár feladatai:

a)       az egyesület ügyvitelének szervezése, vezetése, levelezés és adatszolgáltatás.

b)      a taggyűlés és a vezetőségi ülés írásos anyagának előkészítése és jegyzőkönyvvezetés.

c)       a taggyűlés és a vezetőségi ülés összehívása.

d)      a tagfelvételi ügyek előkészítése.

e)   az éves költségvetés-tervezet előkészítése.

f)   a pályázati lehetőségek figyelése, szponzorok keresése

Az elnökkel együtt rendelkezik az egyesületi bankszámla felett.

Munkája felett az elnök ellenőrzési jogot gyakorol.

VI.

AZ EGYESÜLET VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA

11. Az Egyesület vagyoni és pénzügyi forrását a tagdíjak, a magánszemélyek és szervezetek esetleges hozzájárulásai, felajánlásai képezik.
Az egyesület az Alapszabályban meghatározott célok megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, de csak olyan mértékben, amely nem veszélyezteti a céljai elérésében.

Az Egyesületnek ingó és ingatlan vagyona lehet, amellyel a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és az alapszabály keretei között önállóan rendelkezik.
Az ingó és ingatlan vagyontárgyak értékesítéséről a vezetőség javaslatára a taggyűlés hoz határozatot.
Az egyesület a tartozásaiért az egyesületi vagyonnal felel.

Az egyesület tartozásaiért a tagok a tagdíj megfizetésén túl saját vagyonukkal nem felelnek.

Az egyesület tisztségviselői a feladataikat díjazás nélkül látják el, indokolt készkiadásaik megtérítésére azonban igényt tarthatnak.

Gazdálkodási feladatok ellátására, valamint a jogi képviselet biztosítására tiszteletdíjas munkatársat, megbízott jogi képviselőt lehet igénybe venni. Az alkalmazás felől a vezetőség dönt.

VII.

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE


12. Az egyesület megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával.

Az egyesület megszűnése esetén-a hitelezők kielégítése után megmaradó- vagyonáról a taggyűlés döntése szerint kell rendelkezni. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a felszámolók feladata.


VIII.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


13. Ez az alapszabály teljes terjedelmében és tartalmában megegyezik a megismételt alapító ülésen 2008. augusztus 29. napján az alapító tagok által elfogadott alapszabállyal.

14. Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, továbbá a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Salgótarján, 2008. augusztus 29.

Shah Gabriella

elnök